William Shakespeare                                                  Sonet 18

     
  Shall I compare thee to a summer's day? Že jsi jak letní den, bych říci měl?
  Thou art more lovely and more temperate: Vždyť půvab tvůj víc potěšení dává;
  Rough winds do shake the darling buds of May, to v máji vichry servou kvítků pel
  And summer's lease hath all too short a date: a nájem léta dlouho netrvává.
  Sometime too hot the eye of heaven shines, Nebeské oko někdy příliš pálí,
  And often is his gold complexion dimmed, pak zas nám dává málo svého jasu
  And every fair from fair sometime declines, a každá krása krásnému se vzdálí,
  By chance, or nature's changing course untrimmed: ať náhodou, či nemilostí času.
  But thy eternal summer shall not fade, Ale tvé věčné léto nepomine,
  Nor lose possession of that fair thou ow'st, neztratíš půvab, který nyní máš,
  Nor shall death brag thou wander'st in his shade, nebudeš nikdy bloudit smrti stínem,
  When in eternal lines to time thou grow'st, ve věčných verších navždy přetrváš.
  So long as men can breathe, or eyes can see, Dokud jen člověk vidí, dýchá, žije,
  So long lives this, and this gives life to thee. i ty budeš žít – v těle poezie.